Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"

REGULAMIN

WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ O TEMATYCE RELIGIJNEJ

„KALISZ 2009”

organizowanej z okazji

X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU JÓZEFOLOGICZNEGO

 

 

1. Organizatorem wystawy są:
            Zarząd Okręgu PZF w Kaliszu,

            Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Kaliszu,

            Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu,

            Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.                  

2. Wystawa powyższa jest wystawą specjalistyczną III stopnia o zasięgu ogólnopolskim.
    W klasach
konkursowych mogą brać udział wyłącznie eksponaty o tematyce religijnej.

3. Wystawa czynna będzie od 26 września do 11 października 2009 roku w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, w godzinach otwarcia muzeum, tj.

– wtorek, czwartek: 1000 – 1500

– środa, piątek: 1100 – 1700

– sobota, niedziela: 1030 – 1430

    Otwarcie wystawy nastąpi 26 września o godz.1200, a zamknięcie 11 października o godz.1200.

4. Siedziba Komitetu Organizacyjnego Wystawy (KOW) mieści się w Muzeum Okręgowym Ziemi

    Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, tel. 0-62 / 757-16-09 sekretariat.

              Biuro KOW jest czynne od godz. 900 do 1500.
              Wszelką korespondencję związaną z wystawą należy kierować na adres:
              Jerzy Bielawski, ul. Asnyka 59/24, 62-800 Kalisz

 

              tel. kontaktowy: 0 509 517 571, e-mail: bielawski.kalisz@autograf.pl

5. Wystawcami mogą być: członkowie Polskiego Związku Filatelistów
oraz inni wystawcy zaproszeni przez KOW.

6. W klasie konkursowej mogą brać udział wystawcy, których eksponaty osiągnęły minimum

    klasyfikacyjne do udziału w wystawie III stopnia. Oprócz eksponatów już pokazywanych w wystawie mogą wziąć udział także eksponaty dotychczas nie prezentowane, ale posiadające odpowiedniatest. Eksponaty w klasie tematycznej, które nie były wystawiane przez okres dłuższy niż 6 lat podlegają ponownej atestacji.

7. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty umieszczone jednostronnie na kartach

    wystawowych znormalizowanego formatu. Przepis ten nie dotyczy literatury. Wystawcom dorosłym przyznaje się 5 ekranów wystawowych. W grupach młodzieżowych obowiązują zasady zawarte w art. 5.8. GREX - PZF.

8. Za wystawienie pobiera się następujące opłaty:

-          50,00 zł za eksponat pięcioekranowy,

-          20,00 zł za eksponat jednoekranowy,

-          20,00 zł za 1 pozycję literatury,

Nie pobiera się opłat od Członków Honorowych PZF, w klasach pozakonkursowych, od wystawców młodzieżowych i członków Okręgu Kaliskiego PZF.

Opłaty za wystawienie eksponatu należy przekazać na konto:

Bank Pocztowy SA I O. Kalisz, nr 79 1320 1999 24092700 2000 0001

Za eksponaty nie dostarczone na wystawę organizatorzy nie będą zwracać opłaty za ekrany.

9.  Zgłoszenia wstępne, potwierdzone przez Okręgową Komisję Wystaw, należy kierować do KOW

     do dnia 30 czerwca 2009 r. wraz z kopią karty tytułowej / karty z planem.

     Po tym terminie będą mogły być przyjęte eksponaty tylko w miarę posiadania wolnej przestrzeni

     ekspozycyjnej, przy czym eksponaty takie mogą nie być umieszczone w katalogu wystawy.

     Zgłoszenia należy przesyłać na formularzach dostarczonych przez KOW.

10. Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi wystawców w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.

o przyjęciu eksponatu i wielkości przyznanej powierzchni ekspozycyjnej / liczbie ekranów
(1 ekran = 16 kart wystawowych).

Każdy eksponat musi zawierać kartę tytułową. Każda jego karta winna być ponumerowana, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz umieszczona w przeźroczystej osłonce.

Do eksponatu wystawca dołącza sporządzoną w dwóch egzemplarzach specyfikację zawartego materiału na poszczególnych kartach wystawowych oraz jego metrykę.

Druki specyfikacji zostaną przesłane wraz z decyzją o przyjęciu eksponatu na wystawę. Wystawca sam dokonuje wyboru fragmentów zbioru przeznaczonych do ekspozycji,
w zależności od wielkości przyznanej mu powierzchni.

11. Pod względem filatelistycznym i technicznym eksponat powinien odpowiadać warunkom regulaminu oraz być przygotowany w sposób wskazany na formularzu zgłoszenia. Wystawca może udzielać organom KOW wskazówek dotyczących sposobu rozmieszczenia poszczególnych kart w przydzielonych mu ekranach ekspozycyjnych. W tym celu wystawca może dołączyć plan ekspozycji.

12. Komitet Organizacyjny wystawy zastrzega sobie prawo nie przyjęcia eksponatu na wystawę, jak również prawo do nie wystawienia przyjętego już na wystawę eksponatu bez podania przyczyny. Wystawca ma prawo zrezygnować - z ważnych powodów - z udziału w wystawie. Zgłoszenie takiego faktu musi mieć miejsce na co najmniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia wystawy.
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie, KOW nie zwraca opłat za ekrany
(w klasie młodzieżowej zgłaszający musi pokryć opłatę za ekrany, jak w przypadku wystawców dorosłych).

13. Za dobór eksponatów do klas wystawowych odpowiada Komisarz Wystawy, kol. Jerzy A. Splitt,

tel. kom. 0 669 996 525, e-mail jas@stary.kalisz.pl

14. Przyjęte eksponaty powinny być dostarczone na wystawę indywidualnie lub zbiorowo przez komisarzy — w terminie do dnia 15 września 2009 r. do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12.

Koszty dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi wystawca lub macierzysty Okręg.

 15. Komitet Organizacyjny Wystawy ponosi odpowiedzialność za eksponaty od chwili ich przyjęcia do magazynu — do chwili zwrotu wystawcy (przy odbiorze bezpośrednio przez wystawcę) lub do chwili nadania ich na pocztę lub innego licencjonowanego przewoźnika. W czasie trwania wystawy Komitet zapewnia eksponatom należytą ochronę. Ewentualne ubezpieczenie eksponatu pozostaje w gestii wystawcy.

16. Bez zgody Komitetu Organizacyjnego eksponat nie może być wycofany z wystawy przed jej zakończeniem. Podczas trwania wystawy nie mogą być również dokonywane w eksponacie żadne zmiany.

17. Eksponaty będą wystawione według następującej klasyfikacji:

a)  klasa honorowa

b) eksponaty zaproszone

c) klasa sędziowska

d) klasy konkursowe:

- klasa tematyczna                                                                   TEM

- klasa eksponatów jednoekranowych                                       JE

- klasa młodzieżowa wg grup wiekowych                                 

- grupa A do lat 15

- grupa B od lat 16 -18 i eksponaty zespołowe

- grupa C od lat 19-21

- klasa literatury filatelistycznej                                                 LIT

18. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokonuje Sąd Konkursowy Wystawy, powołany na wniosek Okręgowego Kolegium Sędziów i zatwierdzony przez Zarząd Okręgu PZF. Ocena Sądu Konkursowego obejmuje eksponaty wystawione oraz znajdujące się w „magazynie” z zachowaniem zasad Art. 19.5. GREX - PZF. Sąd Konkursowy ma prawo dokonywać zmian w zakwalifikowaniu eksponatów do poszczególnych klas, a także - w przypadku naruszenia zasad wystawiennictwa PZF lub niniejszego regulaminu - wyłączyć eksponat z oceny.

19. Eksponaty wystawione w klasie konkursowej mogą otrzymać następujące wyróżnienia: Grand Prix Wystawy, Nagrody Specjalne Wystawy, Gratulacje Jury oraz dyplomy w randze medalu: złotego, dużego pozłacanego, pozłacanego, dużego srebrnego, srebrnego, posrebrzanego lub brązowego.

Najwyższym wyróżnieniem w klasie młodzieżowej jest dyplom w randze medalu dużego pozłacanego.

Nagrody ufundowane przez instytucje i fundatorów indywidualnych, przekazane zostaną również do dyspozycji jury w celu ich przyznania, w miarę możliwości, zgodnie z życzeniem ofiarodawcy.

Lista nagród zostanie przekazana przez KOW jury wystawy przed rozpoczęciem jego pracy. Nagrodzony przez Sąd Konkursowy eksponat musi otrzymać minimum dyplom w randze medalu pozłacanego, a w klasie młodzieżowej srebrnego. Pozostałe nagrody przyznaje Komitet Organizacyjny Wystawy. Eksponaty, które nie wyróżniono dyplomem w randze medalu otrzymują od organizatora wystawy zaświadczenie uczestnictwa.

20. Eksponaty młodzieżowe oceniane są wg grup wiekowych (patrz pkt. 17). O zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy wiekowej decyduje wiek osiągnięty 1 stycznia roku, w którym wystawa się odbywa. Eksponaty zespołowe oceniane są w grupie B.

 21. Oprócz wyróżnień i nagród, przewidzianych dla eksponatów klasy konkursowej, KOW przyznaje nagrody eksponatom w klasach pozakonkursowych.

22. Wystawcy otrzymują bezpłatnie stałą kartę wstępu na wystawę oraz po 1 egzemplarzu katalogu wystawy i palmaresu.

23. W dniu zamknięcia wystawy, przed palmaresem, tzn. o godz. 1100 wystawcy będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z jurorami. Informacja o terminie rozmowy z jury winna się znaleźć w zaproszeniu na wystawę lub palmares.

24. Zwrot eksponatów nastąpi:

a) w ciągu 2. godzin po zamknięciu wystawy, bezpośrednio do rąk wystawcy lub osoby upoważnionej,

b) nie później niż 14. dnia po zamknięciu wystawy przez pocztę lub licencjonowanego przewoźnika przesyłką wartościową, z podaniem wartości zadeklarowanej przez wystawcę.

Koszt przesyłki ponosi wystawca – za pobraniem pocztowym.

25. Na terenie wystawy osobom fizycznym nie wolno uprawiać handlu filatelistycznego ani dokonywać transakcji wymiennych. Prawo sprzedaży znaków pocztowych mają jedynie stoiska pocztowe, stoiska innych instytucji uprawnionych przez Komitet Organizacyjny Wystawy oraz własne stoiska Komitetu.

26. Przez podpisanie zgłoszenia wystawcy stwierdzają, że znają przepisy niniejszego Regulaminu oraz zobowiązują się do podporządkowanie się tym przepisom i wydanym na ich podstawie zarządzeniom władz i organów wystawowych.

27. Zwiedzający wystawę są obowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych oraz do stosowania się do zarządzeń organów sprawujących nadzór nad wystawą.

28. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Wystawy.

29. Właściwe organa Polskiego Związku Filatelistów są uprawnione do dokonywania zmian
w niniejszym Regulaminie. Zmiany takie, o ile dotyczą praw i obowiązków wystawców, powinny być podane do ich wiadomości.

30. Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Okręgu Kaliskiego PZF na posiedzeniu w dniu

      16 stycznia 2009 roku.

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=