Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  => Bractwa Świętego Gabriela
  => Klub "Święty Gabriel" w Polsce
  => Kwartalne spotkanie Klubu "Święty Gabriel" w dniu 1 grudnia 2012 roku w Poznaniu
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Historia

H  I  S  T  O  R  I  A

                                                                                                                                      

 

NARODZINY   FILATELISTYKI  RELIGIJNEJ

 

W  trzy lata po wydaniu w Wielkiej Brytanii pierwszego na świecie znaczka pocztowego  (6 maja 1840 r.),  ukazała się  30  września 1843 roku  w  szwajcarskim kantonie Genewy  emisja  zwana  potocznie „podwójną Genewą”, na której widnieje herb kantonalny z kluczem  św. Piotra.  Nad  herbem  umieszczono napis:  Post  tenebris  lux  (Oświecasz  moje  ciemności),  będący cytatem  z  Psalmu  18  (Ps 18, 29), a  nad  nim monogram Jezusa Chrystusa IHS.

Jest to pierwszy na świecie znaczek pocztowy z motywem chrześcijańskim.

 

Najstarszy polski znaczek o tematyce religijnej ukazał się 17 listopada 1918 roku  i  przedstawia statuę  z  Kolumny Zygmunta  w  Warszawie.  Król Zygmunt III Waza,  z olbrzymim krzyżem w jednym ręku i z szablą w drugim, jest  wyobrażeniem  obrońcy Kościoła i pogromcy wrogów Rzeczypospolitej.

W styczniu i lutym  1919 roku ukazało się  Wydanie prowizoryczne,  tak zwane  krakowskie  austriackich kart pocztowych różnych wydań z lat 1908-1918z czarnym nadrukiem typograficznym na znakach opłaty:

              POCZTA    POLSKA        15 h.

Przedruku dokonano w drukarni Koziańskiego w Krakowie  (Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich  1985, II wydanie, część 1, Krajowa Agencja  Wydawnicza, Warszawa 1984).   Na znaku opłaty karty pocztowej widnieje lewy  profil cesarza Karola Habsburga (1887-1922), który po śmierci arcyksięcia  Franciszka Ferdynanda, zamordowanego w Sarajewie  w  1914  roku, został następcą  tronu, a  po  śmierci  cesarza  Franciszka  Józefa I  w  1916 roku cesarzem

Austrii   jako  Karol I;  jako  koronowany  apostolski  król  Węgier nosił imię Karol  IV.

Na przełomie lat 1916/1917  bez skutku próbował uzyskać separatystyczny pokój dla Austro-Węgier. W dniu 11 listopada 1918 roku  zrezygnował  z  korony, wyemigrował do Szwajcarii  i  po nieudanych próbach odzyskania tronu węgierskiego, w 1921 roku przez zwycięskie mocarstwa został z całą rodziną zesłany na Maderę, gdzie zmarł  1 kwietnia 1922 roku.

Papież Jan Paweł II, w dniu 3 października 2004 roku  beatyfikował  w  Rzymie cesarza Karola I, co spotkało się z krytyką części społeczeństwa austriackiego,  ponieważ  jako  naczelny  wódz  armii  austriacko-węgierskiej w latach 1917/1918 miał zarządzić i tolerować użycie trującego gazu na froncie włoskim. Znaki pocztowe z wizerunkiem Karola I  mieszczą się  w zakresie  filatelistyki  religijnej.

 

Motywy  religijne  znajdujemy  także na znakach pocztowych Litwy Środkowej : portret św. Królowej Jadwigi  i  widoki budowli sakralnych.

 

W  okresie międzywojennym Poczta Polska wydała zaledwie kilkanaście znaczków, które możemy zaliczyć do tematyki religijnej. Natomiast emitowano piękne i bardzo poszukiwane serie kart  pocztowych  z  ilustracjami  widoków polskich katedr, kościołów, klasztorów  i  kaplic. Niepowtarzalną urodę edytorską ma seria kart wydanych w 1933 roku dla upamiętnienia 400-lecia śmierci Wita Stwosza. Na ponad stu kartach (różne wartości nominalne, nadruki nowych wartości)  pokazano ilustracje 32 fragmentów  ołtarza  Wita  Stwosza  z  krakowskiego kościoła Mariackiego.

 

Wraz  z  emisjami pocztowymi pojawiło się zbieractwo znaków pocztowych o  tematyce  chrześcijańskiej,  o  czym  świadczy artykuł Jacopo Gelli'ego pt. „La religione nella filatelia”, opublikowany w 1903 roku w mediolańskim miesięczniku  IL  SECOLO  XX.  W latach dwudziestych  XX wieku ogłoszono  drukiem kolejne opracowania poświęcone temu tematowi. Heinz Werner Rosmund  pisał o znaczkach pocztowych ilustrujących dzieje Kościoła, a belgijski kolekcjoner  Victor Gisquiére przygotował w roku 1920 odpowiedni artykuł i wspólnie ze Stefanem Strowskim wydrukował go w jednym z pism francuskich. Obaj autorzy rozwinęli swoje opracowanie i powstała pierwsza książka o filatelistyce chrześcijańskiej, do której wstęp napisał kardynał Jean Verdier.

W owych czasach panowało jednak wyłącznie zbieractwo indywidualne znaków pocztowych o treści religijnej. Pewne formy organizacyjne pojawiły się dopiero w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku.

                                                                                                                    B.M.

                                                                                                 

 

PIŚMIENNICTWO

 

Jacopo Gelli,  La  religione nella filatelia.  W: Il  Secolo  XX, rocznik II, nr 12/1903,

    str. 1043-1050, Mediolan.

  Heinz Werner Rosmund,  Religion-  und Kirchengeschichte  auf  Briefmarken.

    W:  Illustriertes  Briefmarkenjournal, rocznik 1924, str. 39.

  V. Gisquiére, S. Strowski, L'Inspiration Chretienne  et  la  Philatelie, 1926.

     (A.J. Wijkhuysen  przetłumaczył książkę na język niderlandzki  i  wydał ją

     w Hilversum-Amsterdamie  w  1926 roku).

  Victor  Gisquiére, Stéphane Strowski  W:  Echo  de  la  Timbrologie, Amiens  1925.

 

 

 

                                                                                         

                                    ILUSTRACJE

 


Ryc. 1  „Podwójna Genewa”
Ryc. 2  Znaczek  polski z 1918 roku ze statuą Zygmunta III.Ryc. 3  Austriacka kartka pocztowa z nadrukiem w języku polskim. Bł. Karol I.Ryc. 4  Znaczki  Litwy Środkowej z widokiem kościoła  Św. Anny w Wilnie.
Ryc. 5  Polska kartka pocztowa z roku  1931  z widokiem kościoła Św. Anny  w  Wilnie.
                                                        
Ryc. 6  Polska kartka pocztowa  z  1933 roku  -  Ołtarz Wita Stwosza.Ryc. 7 Winieta tytułowa artykułu Jacopo Gelli'ego  w  Il  Secolo XX.

                                    

                                     

                                    Ryc. 7a Pierwsza strona artykułu Jacop


Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=